Säännöt

Yleistä

1 §

Yhdistyksen nimi on Varsinais-Suomen Perhehoitajat ry ja kotipaikka on Turun kaupunki.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia perhehoitajien ja heidän huollettavinaan olevien henkilöiden oikeuksien puolustajana, edistää jäsenistönsä koulutus- ja virkistystoimintaa sekä toimia perhehoitajien ja alan yhteisöjen yhdyssiteenä.

3 §

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä neuvottelu-, koulutus- ja virkistystoimintaa sekä toimittamalla ja kustantamalla alaa koskevaa tiedotusmateriaalia.

Taloutensa tueksi yhdistys järjestää asianomaisella luvalla juhla- ja huvitilaisuuksia, rahankeräyksiä ja arpajaisia.

Lisäksi yhdistys voi ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia sekä omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta.

Jäsenet

4 §

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä sellaiset perhehoitajat puolisoineen, joilla on hoidossaan perheen ulkopuolisia huollettavia, henkilöt jotka aikovat perhehoitajiksi, tarjoavat lomituspalvelua perhehoitajille tai muuten haluavat toimia yhdistyksessä edistääkseen sen pääsyä tavoitteisiinsa.

Nuorisojäseniksi voivat liittyä alle 18-vuotiaat em. perheiden jäsenet. Täytettyään 18 vuotta, voi johtokunta anomuksesta hyväksyä nuorisojäsenen yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi.

Edellytyksenä varsinaiseksi jäseneksi pääsylle on näiden sääntöjen 2 §:ssä mainitun yhdistyksen tarkoituksen hyväksyminen sekä vuosikokouksen kulloinkin erikseen määräämän jäsenmaksun suorittaminen.

Kannatusjäseniksi voivat liittyä kaikki sellaiset yksityiset henkilöt tai oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuosittain vuosikokouksen määräämän kannatusjäsenmaksun.

Johtokunta hyväksyy jäsenet.

Muilla kuin varsinaisilla jäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa, mutta kylläkin esitys- ja puheoikeus.

5 §

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Yhdistyksestä voidaan erottaa jäsen, jonka toiminta on ollut yhdistyksen tarkoituksen vastainen ja jonka toiminta on muulla tavoin ollut yhdistykselle vahingollista. Asian päättää johtokunta, mutta erotetulla on oikeus vedota asiassa yhdistyksenkokoukseen. Vetoomus on osoitettava johtokunnan puheenjohtajalle 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on lähetetty. Jäsen, joka jättää suorittamatta vuotuisen jäsenmaksunsa, voidaan johtokunnan päätöksellä erottaa yhdistyksestä.

Toimielimet

6 §

Yhdistystä edustaa sen lainmukaisena hallituksena vuosikokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi (6) tai enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä sekä heille varajäsenet. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi ja johtokunnan muut varsinaiset ja varajäsenet, joista kaksi on vuosittain erovuorossa, kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Kahdella ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus ratkaistaan arvalla.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet johtokunnan jäsenistä on saapuvilla.

7 §

Johtokunnan tehtävänä on:

valita keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtaja valita yhdistyksen sihteeri, rahastonhoitaja sekä muut tarvittavat toimihenkilöt ja määrätä heidän tehtävänsä ja palkkionsa talousarvion puitteissa laatia ja valmistella yhdistyksen vuosikokouksen esityslista huolehtia yhdistyksen kokousten päätösten toteuttamisesta sekä suorittaa muut johtokunnalle annetut tehtävät.

8 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi aina yhdessä.

9 §

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta kirjallisesti jokaiselle jäsenelle lähetettävällä tiedotteella sekä tarvittaessa lisäksi Turun Sanomissa vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta julkaistulla ilmoituksella.

10 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 • Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Esitetään vuosikertomus ja päätetään siitä
 • Esitetään tilit ja tilintarkastajien lausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
 • Määrätään jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruudet
 • Määrätään johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
 • Valitaan johtokunnan puheenjohtaja
 • Valitaan muut johtokunnan varsinaiset ja varajäsenet erovuoroisten tilalle sääntöjen 6 §:n mukaisesti
 • Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan vuoden talousarvio
 • Hyväksytään kuluvan vuoden talousarvio Hyväksytään kuluvan vuoden toimintasuunnitelma
 • Käsitellään muut johtokunnan tai yhdistyksen jäsenten esittelemät asiat kuitenkin huomioonottaen yhdistyslain 14 §:n määräykset

11 §

Yhdistys voidaan kutsua ylimääräiseen kokoukseen, jos johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai jos yksi kymmenesosa (1/10) jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti pyytää.

Erinäisiä määräyksiä

12 §

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on annettava tilintarkastajille tammikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien tulee helmikuun 15. päivään mennessä antaa johtokunnalle lausunto tilien ja hallinnon tarkastuksesta.

13 §

Näiden sääntöjen muuttamisesta voidaan päättää yhdistyksen kokouksessa kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

14 §

Yhdistyksen purkautuessa on sen varat puolitettava Pelastakaa Lapset ry:n ja De Utvecklingsstördas Väl rf:n kesken.

15 §

Muissa kohdissa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.

Säännöt on hyväksytty yhdistyksen perustamiskokouksessa 19.1.1986.